ارزیابی و سنجش کارایی شبکه‌های تلویزیونی و ارائه راهکارهای بهبود

چکیده

این پژوهش با هدف ارزیابی کارایی شبکه‌های تلویزیونی رسانه ملی با استفاده از روش سنجش کارایی و رتبه‌بندی تحلیل پوششی داده‌ها و تعیین نقاط قابل بهبود کارایی آنها انجام شده است. در این پژوهش به ترتیب از سه روش تحلیلی دلفی، عاملی و پوششی داده‌‌ها برای تعیین شاخص‌های کلان (دروندادی، پردازشی و پیامدی) کارایی شبکه‌های تلویزیونی و ارزیابی و تحلیل نظام عملکردی شبکه‌های تلویزیونی استفاده شده است. میزان مقبولیت عوامل ورودی و خروجی یا نهاده و ستانده مؤثر بر کارایی شبکه‌های تلویزیونی از طریق پنل خبرگی احصا شد و با کمک آزمون‌های تحلیلی و تبیینی، عوامل اصلی مؤثر بر نظام عملکرد کارایی شبکه‌ها شناسایی گردید. در مرحله بعد، پس از جمع‌آوری اطلاعات، بر اساس اطلاعات عملکردی رسانه ملی طی دو سال اخیر و با استفاده از تحلیل داده‌ها مبتنی بر مقایسه‌های متوالی و زوجی بین ورودی‌ها و خروجی‌ها، شبکه‌های کارا و نیازمند بهبود شناسایی شدند. بر اساس نتایج به دست آمده، شش شبکه، کارا بودند و سایر شبکه‌ها به کاهش یا افزایش درصد مشخصی از عوامل نهاده‌ها و ستانده‌های کلیدی خود نیاز داشتند.

کلیدواژه ها: کارایی؛ شبکه‌های تلویزیونی؛ شاخص؛ تحلیل پوششی‌داده‌ها

نویسنده:

سعید علوی وفا: دانشجوی دکترای تخصصی مدیریت استراتژیک، دانشگاه عالی دفاع ملی، مدیر ارزیابی عملکرد و تحلیل محتوا و دبیر کمیته ارتقای بهره‌وری و تعالی رسانه ملی

فصلنامه پژوهش های ارتباطی – دوره 22، شماره 81، بهار 1394.

برای مشاهده کامل مقاله روی فایل مقابل کلیک کنید.   

شما ممکن است این را هم بپسندید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *