• دسته‌بندی نشده
  • 0

شاعری که آداب عشق ورزی را از حضرت ابوطالب آموخت

 

چکیده: این گفتار، ترجمه و شرح قصیده عماد عبدالکریم سرور دانشمند معاصر سوری در باب ایمان ابوطالب است. در این قصیده که در پایان کتاب او صحوه الطالب فی ردّ الشبهات عن ابی طالب آمده و نوعی تلخیص کلّ کتاب به شمار است، شاعر به شیوه نقضی و حلّی ایمان ابوطالب را ثابت و گزارش می کند. نگارنده مقاله، موارد نیازمند به شرح را توضیح داده است.

کلیدواژه ها: ابوطالب بن عبدالمطلب- ایمان، سرور، عماد عبدالکریم- قصیده؛ صحوه الطالب فی ردّ الشبهات عن ابی طالب (کتاب)، ابوطالب بن عبدالمطلب- ادبیات عرب.

مقدمه

   افراد برای بیان واقعیت ها و نشان دادن اعتقادات قلبی خود از ابزارهای متفاوتی استفاده می کنند؛ شعر می تواند ابزار بیان احساسات حقیقی و اعتقادات شاعر باشد. شاعران علاوه بر مکنونات قلبی، به واقعیت های خوب و بد اجتماعی بدین وسیله اشاره کرده اند. یکی از قالب های اصیل شعر قصیده است که ذوق شاعر در آن به نمایش گذاشته می شود.

 به عبارت دیگر، قدیمی ترین و عالی ترین نوع شعر عربی قصیده است، زیرا قالبی است که قافیه مصراع اول با مصراع های زوج یکسان است و در آن موضوعات مختلفی مطرح می شود؛ یعنی هر قصیده شامل موضوع اصلی (عمود قصیده) اعم از مدح، وصف، غزل و حکمت است و در همین ضمن، چند موضوع فرعی را مطرح می کند تا جایی که هر بیت به تنهایی قائم بذات است و می تواند بیانگر موضوعی خاص باشد و در کل به موضوع محتوای اصلی قصیده مرتبط باشد. (شفیعی کدکنی، 1379: صص 185-181)

   در این مقاله قصیده ای 79 بیتی از شاعر معاصر عماد عبدالکریم سرور (متولد 1962) ترجمه و شرح شده که موضوع کلی آن مدح حضرت ابوطالب پدر حضرت علی(ع) از زبان یک شاعر اهل تسنن است. شاعر علاوه بر بیان موضوع اصلی، مسائل مختلفی مطرح کرده، از جمله فضائل حضرت ابوطالب و پاسخ به شبهاتی، که درباره اسلام ایشان از گذشته مطرح بوده است. شاعر هنر خود را در این زمینه ها نشان داده است: 1- تسلّط به سرودن شعر و رعایت قالب قصیده 2- دفاع از اعتقاد قلبی خویش یعنی مؤمن بودن آن جناب 3- ابراز عشق و علاقه به ایشان و ذرّیه پاک ایشان با بیان شواهد تاریخی و استدلال.

شاعر قصیده و مناسبت آن

   این قصیده توسط عماد عبدالکریم سرور (متولد حماه 1962)، از شاعران شافعی مذهبِ رفاعی مشرب، اهل سوریه، صوفی و محب اهل بیت سروده شده است. نسخه قصیده در انتهای کتاب "صحوه الطالب فی رد الشبهات عن ابی طالب" ص 437 تا 444 چاپ سال 1426/2005 آمده است.[2] وی در حلب به طبابت مشغول است. او در پایان کتاب خویش می نویسد: استادم شیخ سید محمد ناصر سید طه حسنی رفاعی حلبی دوست داشت که این کتاب را به قصیده ای که سرودم خاتمه دهم. پس به فضل خدا، بعد از اینکه اسلام ایشان و علو مرتبه اش برایم روشن گردید، توانستم براساس نظر عالما نی چون شعرانی[3]، سبکی[4]، قرطبی سحیمی[5]، تلمسانی[6]، برزنجی، میرغنی، ابوالهدی صیادی رفاعی و احمد زینی دحلان که از بزرگان اهل سنت و جماعت هستند، این قصیده را بسرایم. (عماد عبدالکریم، 437)

   ساختار کلی هر قصیده شامل پنج رکن: مطلع، تغزل، تخلّص، تنه اصلی قصیده و شریطه و دعاست. هر پنج رکن در این قصیده مشاهده می شود، به ترتیب:

یکم. مطلع قصیده: خطاب به ابوطالب(ع) و اظهار ارادت به ایشان

1- أبا طالب أیقظتَ فی کبدی الهوی    ولَم أستَطِع کتمانَه أبد المَدی

 ترجمه: ای ابوطالب! در درونم عشقی را بیدار کردی که هیچگاه نتوانستم آن را بپوشانم.

شرح: شاعر شعر خویش را با بیان به ارادت و علاقه به حضرت ابوطالب آغاز می کند و اینکه از فرط علاقه قادر به کتمان کردن آن نیست.

دوم. تغزّل:

   بیت 6-2، شامل ابیاتی است که در آن از معشوق، جدایی، جور و ستم زمانه و بی وفایی سخن می رود تا ذهن مخاطب آماده شود و خواننده را برای ادامه شعر بر انگیزد. به این ابیات تغزل یا نسیب گفته می شود. (احمدی نژاد، 1385:235)

2- و تأمرنی بالصبر و الحبُّ فاضح     و نیرانُ شوقی فی فُؤادی قد استوی

ترجمه: مرا امر به صبر می کنی، در حالی که عشق و آتش شوقی که در قلبم جایگزین شده، رسوا کننده است.

3- و عندی أنَّ الکتمَ أقوی بلیه      و إن أشرح البلوی یُهاجِمُنی العدا

ترجمه: پوشاندن (علاقه و شوقم) سخت ترین مصیبت برای من است، چرا که اگر این مصیبت را شرح دهم، دشمنان به من هجوم می آورند.

4- فقلبی علی جمرالهوی مُتقلّب    و کتمی عن الإفصاح حاورنی التّوی

ترجمه: قلبم با اخگر عشق دگرگون شده و فاش نمودن عشقم مرا به هلاکت انداخته است.

5- فما لی وللعذّال إن شُرح العنا     سأفضح ما عانَیتُ مِن ألمٍ سجا

ترجمه: اگر رنج شرح داده شود، بر من و سرزنش کنندگان من چه خواهد گذشت؟ زیرا من آنچه را که از درد طولانی تحمل کردم، افشا خواهم کرد.

6- سأفضح ما یُضنی و ان عاذلی سأی     وأفضی الی الخلّاق وافٍ اذا وأی

ترجمه: آنچه که مرا لاغر و نحیف کرده، افشا خواهم کرد، اگرچه سرزنش کننده ام به سرعت عبور کرده و رفته است. و من در نهایت به پروردگار می رسم، پروردگاری که کریم و وفا کننده به عهد است.

شرح: "وافٍ اذا وأی" اشاره به این ضرب المثل دارد: "الکریم اذا وعد وفی". شاعر به صفت کریم بودن خداوند اشاره می کند.

سوم. تخلّص

به بیت یا ابیاتی که وسیله ارتباط مقدمه قصیده با موضوع اصلی هستند "تخلّص" می گویند، زیرا شاعر به کمک آن خود را از مقدمه خلاص می کند و وارد موضوع اصلی می شود. (احمدی نژاد، 1385:268)

بیت 10-7، شاعر را دوباره به موضوع اصلی خودش یعنی مدح حضرت ابوطالب بر می گرداند.

7- عرفتُ بک الاخلاق ما اشتملت أتمّــ     مها حیثما قالوا: أراک أبا العُلا

ترجمه: با تو اخلاق را شناختم، آنچنان که کامل ترینش را شامل شدی، آن زمان که گفتند: تو را ابوالعلا (صاحب بزرگی) یافتم.

شرح: "أری" از افعال مقلوب است و در واقع دو مفعول آن حکم مبتدا و خبر را دارند. (امیل بدیع یعقوب، 1431:39) أراک اباالعلاء یعنی "أنتَ ابوالعلاء". در واقع تمام بزرگی و عظمت در توست و فقط تو را شامل می شود.

8- ففی کل قلبٍ صوره مِن خیالکم    وفی حُرّ حبّکم أبداً سری

ترجمه: در هر قلبی، از رویای شما تصویری وجود دارد و در وجود هر آزاده ای عشق شما همیشه جریان دارد.

9- و فی کل قلبٍ نابضٍ عرف الوفا    و کلُّ ابن شهم مِن شوؤناتکم حوی

ترجمه: هر قلب تپنده ای که وفاداری را شناخته و هر سلحشوری، افسون شده شأن و منزلت شماست.

10- أبا طالبٍ علّمتنی أدبَ الهوی    بأخلاقکَ الحُسنی و حبّک للنّدی

ترجمه: ای ابوطالب! تو با اخلاق نیکو و عشق و علاقه ات به بخشش و کرم، به من آداب عشق ورزی را آموختی.

پی نوشت: 

[2]. درباره ی این کتاب و نویسنده ی آن بنگرید به مقاله دکتر مهدی مجتهدی در سفینه شماره 47. (ویراستار)

[3]. عبدالوهاب بن احمد بن علی حنفی، شعرانی (د، 973ه) از علماء اهل تصوف و اهل مصر. (زرکلی، 1998: 180-181)

.[4] عبدالوهاب بن علی بن عبدالکافی سبکی، ابونصر (د، 771ه) قاضی القضاه و مورخ اهل مصر. (همان: 4/184-185)

[5]. احمد بن محمد بن علی حسنی قلعاوی منسوب به سحیمی (د، 1178ه) فقیه مصری. (همان: 1/243)

[6]. محمد بن علی بن ابی شرف حسینی تلمسانی (د، 917ه) دانشمند مغربی. (همان: ج 6/289)

منابع

قرآن کریم

1. آذرنوش، آذرتاش، فرهنگ معاصر عربی- فارسی، نشر نی، چاپ نهم: 1387.

2. ابن عساکر، حافظ ابی القاسم، تاریخ مدینه دمشق، دار الفکر للطباعه و انشر، 1415.

3. احمدنژاد، کامل، فارسی عمومی، نشر طراوت، چاپ اول، 1385.

4. زرکلی، خیرالدین، الأعلام، بیروت، دارالعلم للملایین، چاپ هفتم، 1998.

5. شفیعی کدکنی، محمدرضا، موسیقی شعر، انتشارات آگه، چاپ پنجم، 1376.

6. طباطبائی، سید مصطفی، فرهنگ نوین عربی- فارسی، انتشارات اسلامیه چاپ پنجم، 1358.

7. عماد عبدالکریم، سرور، صحوهالطالب فی رد الشبهات عن ابی طالب، چاپ اول: 2005-1426.

8. قمی، عباس، تتمهالمنتهی، انتشارات دلیل ما، چاپ دوم: 1387.

9. قندوزی، سلیمان بن ابراهیم، ینابیع الموده لذوی القربی، اسوه- چاپ اول:1416.

10. مجلسی، محمد باقر، بحارالانوار، دار احیاء التراث العربی، چاپ دوم: 1403.

11. میدانی، احمد بن محمد، مجمع الامثال، بی جا، بی تا.

12. موسوی، ابوعلی فخار بن معد، ایمان ابی طالب، قم، انتشارات سید الشهداء، چاپ اول: 1410.

13. یعقوب، امیل بدیع، موسوعهالنحو والصرف والاعراب، انتشارات استقلال: 1388.

نویسنده:

فهیمه فهیمی نژاد: دکترای زبان و ادبیات عرب و استاد مدعو دانشگاه آزاد تهران مرکزی

فصلنامه سفینه شماره 49

ادامه دارد…

شما ممکن است این را هم بپسندید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *